Новини

Информация за изравните сметки на клиентите в София

Уважаеми клиенти,

Фирмата за дялово разпределение Техем не разполага с информация за платените суми по фактури и оставащите задължения към топлофикационното дружество в София, както и за платените суми за топлинна енергия на равни месечни вноски

Фирмата за дялово разпределение разпределя енергията, която сте потребили за отопление и топла вода, в изравнителната сметка за период от 01 май на предходната година до 30 април на текущата. И за Ваше улеснение посочваме в изравнителната сметка начислените (не платени!) суми от месечните фактури на Топлофикация София. Отново за Ваше улеснение тази година в изравнителната сметка Ви показваме информативно резултата, който би се получил в изравнителната Ви сметка, ако нямаше промяна в цената на топлинната енергия (виж примера на снимката).

За клиенти, които не са равни месечни вноски:

Ако имате сума за доплащане и сте платили всички досега издадени фактури на Топлофикация София, към сумата за доплащане прибавете сумите, които са приспаднати от фактурите за топла вода за месец юни и юли 2020, поради преизчисление на цените на топлинната енергия  и ще получите резултата от годишното си изравнение, фактуриран в  месец юли 2020 г. (напр. сума за доплащане от изравнителна сметка 120 лв., приспаднати суми за топла вода: за юни 20 лв. и за юли 15 лв.; резултат за плащане 155 лв. (120+20+15)

Ако имате сума за възстановяване, и в случай, че нямате задължения към топлофикационното дружество, резултата от изравнителната сметка следва да намалите с приспаднатите суми от фактурите за топла вода за месец юни и юли 2020, поради преизчисление на цените на топлинната енергия. Напр. сума за възстановяване 110 лв., приспаднати суми за топла вода: за юни 20 лв. и за юли 15 лв.; сума за получаване 75 лв. (110-20-15).

Важно е да знаете, че ако сте избрали да плащате на равни месечни вноски, изравняването на края на сезона на равните месечни вноски се извършва от топлофикационното дружество. В този принцип няма промяна и през тази година.

 

Нагоре