Дистанционен водомер

Водомерите с дистанционно отчитане позволяват прецизно отчитане на водата, която изразходвате. Отчитането на данните се извършва отвън, без да осигурявате достъп на отчетник, което гарантира 100% отчет на водомерите, монтирани в имота. Ако вече сте монтирали уреди с дистанционно отчитане по радиаторите в дома си, то не е необходимо да чакате отчетник само за показанията на водомера в банята и/или кухнята. Монтирайки водомер с радио модул, ще имате гарантиран отчет на уредите в имота си и няма да се налага да осигурявате достъп за годишен отчет за изготвяне на изравнителна сметка.

Оборудвайки дома си с уреди и водомери с дистанционен отчет, лесно можете да преминете и към месечен отчет, за да получавате реална сметка за потреблението всеки месец, без изравнителна.

В сгради, в които всички водомери за топла и студена вода са дистанционни дават възможност за месечно предоставяне на показанията на водоснабдителното дружество.

Цена по ценова листа: 90 лв. с включено ДДС и монтаж

Водомер с дистанционно отчитане

Водомерите подлежат на периодична метрологична проверка.

 

Със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията се определя периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Индивидуалните водомери подлежат на последваща метрологична проверка на 10 години.

В изпълнение на разпоредбите на чл.52 ал.7 от Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването, при липса  на индивидуални водомери за топла вода, изтекъл срок на валидност на периодичната проверка на индивидуалните водомери или констатирана повреда в уреда, служителите на Техем уведомяват писмено клиентите за необходимостта да монтират индивидуални водомери за топла вода, да представят за последваща проверка индивидуалните

Срокът за отстраняване на неизправността е 30 дни от датата на констатирането й.

В този срок следва да се извърши метрологична проверка в оправомощена от ДАМТН лаборатория, ремонт или подмяна на водомерите, ако се установи че са негодни за употреба.

При неизпълнение на предписанието, показанията на водомера за топла вода не могат да бъдат взети предвид при изготвяне на изравнителната сметка. Разходът на топла вода за имота се определя според брой на обитателите за отчетния период: от 140 л. до 280 л. на денонощие на обитател на имота.

Нагоре