Топломер

Прецизен отчет за хоризонтални отоплителни инсталации

Прецизно измерване на енергия чрез най-модерните технологии

Всички предимства на модерната технология, съчетани с висока сигурност на работа и лесен, сигурен монтаж: Топломерите на Techem предлагат правилните решения за всяко предизвикателство и всяка ситуация при монтаж. Нашите топломери с надеждния си калкулатор правят възможно безжичното пренасяне на данни по радиосигнал. Така Ви спестяват досадното уговаряне на дати за отчет и чакане.

Отпада необходимостта от междинно отчитане при смяна на собственика или цената на енергията, показанията се отчитат и съхраняват към средата и края на месеца.

Турбинкови топломери

Ултразвукови топломери

Топломерите подлежат на периодична метрологична проверка.

Със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията се определя периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Индивидуалните топломери, използвани за определяне на топлинната енергия за отопление в имотите в сгради етажна собственост подлежат на периодична проверка на 5 години.

В случай, че срокът на валидност на периодичната проверка на индивидуалните топломери е изтекъл или е констатирана повреда в уреда, клиентите представят за последваща проверка индивидуалните топломери или осигуряват техническата им изправност в нормативно установените срокове.

Срокът за отстраняване на неизправността е 30 дни от датата на констатирането й.

Метрологичната проверка се извършва в оправомощена от ДАМТН лаборатория.  Ако се установи, че са негодни за употреба, същите трябва да бъдат подменени.

При неизпълнение на предписанието, показанията на топломера не могат да бъдат взети предвид, разходът на отопление в имота се определя по максимален специфичен разход за сградата.

Нагоре